Redegjørelse for aktsomhetsvurderinger i henhold til åpenhetsloven

Alcadon AS er en del av Alcadon Group, med forgreninger i Norge, Sverige, Danmark, Tyskland, Belgia og Storbritannia. Sentral ledelse for gruppen sitter i Stockholm (Sverige).

Alcadon AS er en leverandør av nettverksinfrastruktur innen tele- og datakommunikasjon, med avdeling i Oslo, Sandefjord, Mosjøen og Bergen. Alcadon AS er et datterselskap av Alcadon AB i Sverige.

Siden juni 2018 har Alcadon AS praktisert Responsible Business Conduct knyttet til sin leverandørkjede. Instruksen gitt leverandørene, som de skal etterleve, beskriver hvordan de skal praktiserer sin virksomhet for å være en del av vår leverandørkjede.

Alcadon AS sin intensjon er å sikre ansvarlig forretningsatferd i fremtiden for sin forsyningskjede, det vil si;

  •  fremme bedrifters respekt for grunnleggende menneskerettigheter

  •  sikre anstendige arbeidsforhold i forbindelse med produksjon av varer og levering av tjenester

  •  sikre offentlig tilgang til informasjon 

Alcadon AS sender ut et skjema leverandører må fylle ut og signere for å verifisere at de oppfyller de krav som settes i fra Alcadon AS. Alcadon AS har her tatt de leverandørene som står for 80% av vareleveringen, og hvor Alcadon AS har størst mulig påvirkningskraft ved evt avvik.

Alcadon AS har tatt for seg de leverandørene de handler mest av. Vi har sendt ut skjema for besvarelse, og bedt om kopier av eventuelle attester/sertifiseringer leverandøren har. Skjema har spørsmål som vurderer leverandørens håndtering av Åpenhetsloven.

Alcadon AS har ikke fått noen negative tilbakemeldinger på disse spørsmålene, alle som har besvart har rutiner for aktsomhetsvurderinger.

Alcadon AS har pr i dag ingen stor risiko for negative konsekvenser fra sine leverandører, de leverandørene som står for 80% av vareleveranse til Alcadon ligger over 68 på Transparency Corruption Score listen til www.transparency.org

Alcadon AS kommer i tiden fremover til også til å støtte seg til moderselskapet, der vi har felles leverandører, for utveksling av informasjon/avvik, kombinert med at Alcadon AB også ta stikkprøver gjennom oppmøte på lokasjon. 

Gjennom besvarelser fra våre leverandører analyserer/gjennomgår vi deres svar og ser et mulige avvik. Ved avvik, vil vi granske avvike ytterligere og vurdere tiltak.

Per dags dato – ingen negative funn eller avvik.